Kjøpsvillkår 

For medlemsortalen "Sammen om ordning" 

Kjøpsvilkår

 

Parter: Selger er Lukra Veiledning AS, Vårveien 3, 1809 Askim, organisasjonsnummer 927992442, og betegnes i det følgende som selger/ selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/ kjøperen. Kontakt kan gjøres via mail, [email protected].

Priser: Alle priser er i NOK (norske kroner). Totalkostnaden framkommer før endelig kjøp. For medlemsportalen: Medlemsprisen vil være den sammen i hele din medlemsperiode. Dersom du melder deg ut, og vil bli med igjen på et senere tidspunkt, er det prisen på det tidspunktet som gjelder.

Avtaleinngåelse: Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i kjøperens bestilling, og den part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Betaling: Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Produkter: Medlemsportalen «Sammen om ordning». Abonnementet gjelder fra dato til dato. Individuell veiledning: Tidspunkt for individuell veiledning avtales som regel ved betaling. Avtaler som ikke møtes til eller ikke avlyses 24 timer før avtalt tid, faktureres i sin helhet.

Levering: Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen. Medlemskapet er kun til personlig bruk. Det vil si at du ikke kan dele påloggingsinformasjon og innhold med andre.

Angrerett: Disse produktene er unntatt fra angreretten.

Mislighold: Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/ eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, heve avtalen og/ eller kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling og inkassogebyr.

Konfliktløsning: Dersom partene ikke lykkes med å løse eventuelle tvister kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

Opphavsrett: Alle rettigheter er beskyttet av opphavsrett. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som inngår i denne kjøpsavtale. Allmenn tilgjengelig informasjon står kjøper fritt til å dele videre.